Connect with us

Regulamin

Regulamin Serwisu Informacyjnego SejmLog

 

Określenia użyte w regulaminie oznaczają: 
Fundacja
 – Fundacja SejmLog z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000636389, administrator Serwisu Informacyjnego SejmLog.pl

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Fundację pod aktualnym adresem elektronicznym www.sejmlog.pl

 

§1
Regulamin komentowania w Serwisie

 1. Dostęp do komentarzy pod artykułami zamieszanymi w Serwisie posiadają wszyscy użytkownicy posiadający konto w serwisie Facebook.com
 2. Serwis umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety.
 4. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwis rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 5. Komentujący w Serwisie wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach Serwisu w wybranej przez Fundację formie.
 6. Reklamacje dotyczące komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
  Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres email składającego reklamację.

 

§2
Reklamacje i zgłoszenia dotyczące treści Serwisu

 1. Reklamacje i zgłoszenia dotyczące treści opublikowanych w Serwisie, artykułów, plików multimedialnych lub zdjęć, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres [email protected]
 2. Reklamacje oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń powinny zawierać co najmniej:
  • oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej;
  • przedmiot reklamacji lub zgłoszenia;
  • okoliczności uzasadniające reklamację lub zgłoszenie.
 3. Odpowiedź na reklamację lub zgłoszenie udzielona zostanie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

§3

Zasady korzystania z treści opublikowanych w Serwisie

 1. Kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie całości artykułów serwisu internetowego www.sejmlog.pl lub ich fragmentów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez zgody Fundacji jest zabronione.
 2. Osobom fizycznym, które nie są Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z Serwisu w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, Fundacja udziela bezpłatnej zgody na korzystanie z materiałów składających się na zawartość Serwisu pod warunkiem użycia odnośników (linków) do stron Serwisu.
 3. W przypadku Użytkowników Instytucjonalnych dalsze rozpowszechnianie Artykułów bez uzyskania stosownej licencji od Serwisu jest zabronione. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Serwisem pod adresem [email protected]

§4
Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie

 

 

© 2018 Fundacja Sejmlog | Wszelkie prawa zastrzeżone. Fundacja Sejmlog na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.sejmlog.pl jest zabronione. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SejmLog z siedzibą w Warszawie /02-662/, przy ul. Świeradowskiej 47 (dalej: „Fundacja”). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.