Connect with us

O nas

Statut Fundacji SejmLog

Dodano

dnia

Statut Fundacji SejmLog

 

TEKST JEDNOLITY

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.
Fundacja pod nazwą „Fundacja SejmLog”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Damiana Małeckiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 06.06.2016, repertorium A numer 1222/2016, sporządzonym przez notariusza Dorotę Jastrzębską-Kwiecień w Kancelarii Notarialnej w Skale, przy ul. Olkuskiej 12, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2.

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 3. Fundacja może:
  1. tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
  2. tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
  3. posługiwać się pieczęcią z nazwą Fundacji.
  4. posługiwać się własnym logo.

§3.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4.
Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§5.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Cyfryzacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

§6.
Fundacja prowadzi działalność na rzecz wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej

§7.
Celami Fundacji są:

 1. Wspomaganie budowy oraz aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 2. Poprawianie świadomości politycznej społeczeństwa;
 3. Poprawianie jakości dyskusji politycznej i narzędzi wykorzystywanych do jej prowadzenia;
 4. Wspomaganie i prowadzenie inicjatyw mających ułatwiać relacje na linii wyborca-polityk oraz polityk-wyborca.

§8.
Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi możliwymi środkami przez:

 1. Prowadzenie i rozwijanie portalu społecznościowego SejmLog
 2. Działalność edukacyjną i szkoleniową finansowaną przez Fundację
 3. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, sektorem przedsiębiorstw oraz mediami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§9.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek fundacji

§10.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji
 2. Z majątku Fundacji przeznacza się kwotę 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§11.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych,
 3. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych oraz papierów wartościowych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 6. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

§13.

 1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział IV. Organy fundacji

§14.
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Rozdział V. Zarząd fundacji

§15.

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób i jest powoływany przez Fundatora na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 2. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
 3. W przypadku śmierci albo zaistnienia okoliczności (w szczególności zdrowotnych) powodujących trwałą niezdolność Fundatora do wykonywania jego uprawnień wynikających ze statutu, uprawnienia te przejmuje osoba uprzednio wskazana przez Fundatora (Następca Fundatora). Oświadczenie Fundatora w tym zakresie złożone musi być w formie z podpisem notarialnie poświadczonym i przekazane na przechowanie w siedzibie Fundacji, niezwłocznie po podpisaniu niniejszego Statutu. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz potwierdzenie przejęcia funkcji przez Następcę Fundatora wymaga potwierdzenia w drodze uchwały Zarządu Fundacji. Do Następcy Fundatora stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Statutu o Fundatorze.

§16.

 1. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
 2. Fundator może być Prezesem Zarządu.
 3. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§17.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  3. opracowywanie budżetów i planów działania oraz sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
  4. opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  6. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
  7. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
  8. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
 3. Budżety i plany, o których mowa w ust.2 pkt 3 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje na wniosek Fundatora i przedstawia mu do zatwierdzenia.
 4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji jest upoważniony do ustanawiania pełnomocników.

§18.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji o zaciągnięciu zobowiązań finansowych w kwocie powyżej 10000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) składa Prezes Zarządu lub łącznie dwóch członków Zarządu.

§19.

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
 2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§20.

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
 3. Umowy o pracę, a także inne umowy z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu. Umowy o pracę , a także inne umowy z członkami zarządu podpisuje Prezes Zarządu. W szczególności Prezes Zarządu ustala zasady wynagradzania wynikające z opisanych wyżej umów.
 4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§21.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, albo innego członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, za pomocą faxu, telefonicznie (sms) lub elektronicznie. Bez formalnego zwołania posiedzenia Zarządu mogą się odbywać jeżeli wszyscy członkowie będą brali udział w posiedzeniu lub wszyscy członkowie wyrażą zgodę na podjęcie określonych uchwał pisemnie, za pomocą faxu, telefonicznie (sms) lub elektronicznie.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub poprzez komunikatory internetowe, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce tak przeprowadzonego posiedzenia uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być pisemnie zatwierdzony przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 5. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne zaproszone przez Zarząd osoby.

 

Rozdział VI. Działalność gospodarcza

§22.

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§23.

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
  47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  58.13.Z Wydawanie gazet
  58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
  59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
  60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
  61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
  61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
  61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
  61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
  62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
  62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
  63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  69.10.Z Działalność prawnicza
  69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe
  70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
  70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  73.11.Z Działalność agencji reklamowych
  73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
  73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
  73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
  73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
  74.20.Z Działalność fotograficzna
  77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 2. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
 3. Dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na realizację jej celów statutowych i koszty prowadzenia Fundacji

 

Rozdział VII. Zmiana Statutu

§24.
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

Rozdział VIII. Zmiana celu Fundacji

§25.
Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

Rozdział IX. Połączenie Fundacji

§26.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem § 27 jest Zarząd.

§27.
Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

Rozdział X. Likwidacja Fundacji

§28.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§29.

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

 

Rozdział XI. Postanowienia końcowe

§30.
Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 5 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

§31.
Członkowie Zarządu Fundacji zobowiązani są przekazać Fundacji, w formie pisemnej, niezwłocznie po ich powołaniu na dane stanowisko, danych teleadresowych, w tym: adresu do korespondencji, adresu e-mail, numeru fax lub telefonu komórkowego. Członkowie Zarządu Fundacjji zobowiązani są również aktualizować powyższe dane, ponieważ wszelka korespondencja będzie kierowana na ostatnie znane Fundacji dane teleadresowe.

§32.
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Racjonalny republikanin komentujący życie polityczne. W latach 2013-2016 współtworzył portal Żelazna Logika. Pomysłodawca i organizator serii wywiadów oraz oddolnych akcji społecznościowych. Fan rzetelności dziennikarskiej. Przez 11 lat jedną nogą w Irlandii, gdzie aktywnie działał w społeczności polonijnej. Pomysłodawca inicjatywy SejmLog, założyciel Fundacji SejmLog.

© 2018 Fundacja Sejmlog | Wszelkie prawa zastrzeżone. Fundacja Sejmlog na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.sejmlog.pl jest zabronione. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SejmLog z siedzibą w Warszawie /02-662/, przy ul. Świeradowskiej 47 (dalej: „Fundacja”). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.